Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Binnen Surplus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan opgesteld mede ingevolge het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op diverse fronten en manieren is gewerkt aan kwaliteit en zijn mooie resultaten behaald.

Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is sinds 1 januari 2020 de opvolger van de wet die in Nederland de gedwongen opnames, behandeling en verpleging van mensen regelde. Binnen Surplus hebben we een beleidsplan opgesteld waarin we niet alleen onze visie op vrijheid en zorg vastleggen, maar ook hoe we vorm gaan geven aan de verschillende onderdelen van de WZD. Dat de cliënt autonoom is en in vrijheid keuzes kan maken is daarbij het uitgangspunt. Wij willen vanuit dit respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de cliënt, de cliëntvraag als vertrekpunt nemen. Dit uitgangspunt hanteren we voor al onze cliënten, ook voor cliënten die in een instelling van Surplus verblijven tegen hun wil of cliënten die niet (meer) in staat zijn om zelf keuzes te maken. Wanneer een cliënt tegen zijn wil bij ons verblijft gaan we de uitdaging aan om ook voor deze cliënt een omgeving te creëren waarin hij zich thuis voelt. Daarbij is ons uitgangspunt wat betreft het toepassen van onvrijwillige zorg: ‘Nee, tenzij’.

Surplus is verplicht ieder half jaar een overzicht van onvrijwillige zorgmaatregelen en daarbij behorende analyse te verstrekken aan de IGJ conform de eisen vermeld in ‘Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’. Bekijk hieronder het overzicht.

Bijlage: Overzicht & Analyse onvrijwillige zorg januari t/m juni 2020

Locatie Ganshoek goed beoordeeld door de inspectie

Op 10 november heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan locatie Ganshoek in het kader van infectiepreventie en antibiotica beleid. Dit bezoek heeft geleid tot een goed eindoordeel van de IGJ over deze locatie. De IGJ is van oordeel dat de Ganshoek erg goed bezig is met hygiëne, schoonmaak en ook alle aanvullende maatregelen die in de coronaperiode nodig zijn. “Het gaat alleen nog om ‘een paar puntje op de i”, aldus de inspectie. Surplus is hartstikke blij met het behaalde resultaat en trots op alle (vrijwillig) medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. Zie hier het rapport dat ook op de website van de IGJ wordt gepubliceerd.

Zie mij

Basis van het kwaliteitsplan is ‘Zie mij’ overeenkomstig de visie van Surplus. Dit vraagt om luisteren, echt kijken, de kwetsbaarheid opzoeken, in de spiegel durven kijken, vragen stellen, lef tonen en continu breder kijken dan de zorgvraag van de bewoner. Het is belangrijk dat we de mensen in nabijheid van de bewoner ook echt zien. We willen de bewoner, de familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers echt zien. Met het vernieuwde kwaliteitsplan zet Surplus een eigen koers in zodat voor bewoners en stakeholders duidelijk is waar Surplus aan bouwt en waarop bewoners kunnen vertrouwen en welke vernieuwing zij mogen verwachten.

Bijlage: Kwaliteitsplan 2023
Bijlage: Kwaliteitsverslag
Bijlage: Besturingsfilosofie
Bijlage: Profiel verpleeghuiszorgorganisatie
Bijlage: Personeelssamenstelling
Bijlage: Goed werkgeverschap
Bijlage: Infographic kwaliteit in de wijk

Privacy

Surplus neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. Klik op de onderstaande links voor onze verklaring bescherming persoonsgegevens en het boekje waarin staat hoe wij als medewerkers en vrijwilligers omgaan met privacy:

Bijlage: Verklaringen bescherming persoonsgegevens voor cliënten, huurders, medewerkers en Welzijn

Bijlage: Boekje Privacy en Informatieveiligheid

Bel me terug

Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug.

    * Verplicht in te vullen